მოკლე მიმოხილვა: წინამდებარე კვლევის დოკუმენტში “ქალაქ ქუთაისისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების კონკურენტუნარიანობის შეფასება”  გაანალიზებული და გამოვლენილია ქალაქ ქუთაისის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის (ფუნქციური რეგიონის) ძირითადი/კონკურენტული სექტორები და ქვესექტორები, შეფასებულია რეგიონის განვითარების არსებული პოტენციალი და სამომავლო პერსპექტივები. კვლევაში წარმოდგენილია  რეკომენდაციები რეგიონის შემდგომი განვითარებისთვის.

დოკუმენტი შემუშავებულია შპს ,,ქუთაისის უნივერსიტეტის“, შპს „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“  და PMC კვლევით ცენტრის ავტორობით პროექტის: ,,რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“ (ARSD) ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხადაჭერით კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ.

 

კვლევის ჩამოტვირთვა>