პროფესიულ კოლეჯში სამეწარმეო კულტურაზე დაფუძნებული ორგანიზაციული მართვის მოდელის შემუშავება და მისი პილოტირება ორ კოლეჯში „იბერია“  და „მოდუსი“. საპილოტე პროექტების გამოცდილებაზე დაფუძნებით დაგეგმილი ინოვაციური მიდგომის შემდგომი გავრცელება