პროექტი ითვალისწინებს იმერეთის, მცხეთა-მთიანეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში მოხელეთა სწავლების ინტერმუნიციპალური მოდელის დანერგვას, იმ მიზნით, რომ  თვითმმართველობებმა წარმატებულად შეძლონ საკუთარი სასწავლო საჭიროებების დაკმაყოფილება და გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანი ათვისება. სწავლების ინტერმუნიციპალური მოდელი ეფუძნება მოხელეთა პროფესიული განვითარების სფეროში მუნიციპალიტეტებს შორის თანამშრომლობის რეგიონულ პრინციპს და ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტების საერთო სასწავლო საჭიროებების ტენდერის საშუალებით ერთობლივი შესყიდვის ორგანიზებას.