წი­ნამ­დე­ბა­რე დო­კუ­მენ­ტი, ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვი­ს სფე­რო­ში მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი, კო­ორ­დი­ნი­რე­ბუ­ლი და ეფექ­ტი­ა­ნი პო­ლი­ტი­კის და­გეგ­მვი­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით, მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებს სთა­ვა­ზობს გზამ­კვლევს, რო­მე­ლიც წარ­მო­ად­გენს ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბას, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებს უკე­თე­სად და­გეგ­მონ და გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლონ ჯან­მრთე­ლო­ბისა და ზრუნვის მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი პროგ­რა­მე­ბი.

გზამ­კვლე­ვი გუ­ლის­ხმობს მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი პროგ­რა­მე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბი­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით მიდ­გო­მას, რო­მე­ლიც ით­ხოვს, რო­გორც მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ფი­ნან­სუ­რი და დარ­გობ­რი­ვი სამ­სა­ხუ­რე­ბის თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას, ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ი­დან დევ­ნილ­თა, შრო­მის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს­თან (შემ­დგომ­ში ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო), და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტრთან, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის მუ­ნი­ცი­პა­ლურ ცენ­ტრებ­თან, სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან და მო­ქა­ლა­ქე­ებ­თან ეფექ­ტურ კო­ორ­დი­ნა­ცი­ა­სა და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას.

სახელმძღვანელო დოკუმენტი „ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების გზამკვლევი“ მომზადებულია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) მხარდაჭერით, ევროკავშირის პროექტის: „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება საჯარო სექტორის მონიტორინგსა და პოლიტიკის დიალოგში გასააქტიურებლად“ ფარგლებში.

პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელნი არიან დოკუმენტის ავტორები და არ ნიშნავს, რომ იგი ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს.

PDF-ვერსიის გადმოწერა >>