წინამდებარე კვლევის დოკუმენტში “ ფუნქციური რეგიონები და მათი კონკურენტული უპირატესობა კახეთის რეგიონში, საქართველო”   იდენტიფიცირებულია კახეთის ფუნქციური რეგიონი და მასში მიზიდულობის ცენტრები. გაანალიზებულია იდენტიფიცირებულ ფუნქციურ რეგიონში  კონკურენტული უპირატესობის მქონე ეკონომიკური დარგები და წარმოდგენილია რეკომენდაციები რეგიონის შემდგომი განვითარებისთვის.

იხილეთ ვრცლად >>

კვლევის ანგარიში შემუშავებულია შემუშავებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა (ISU) და PMC კვლევით ცენტრის  თანამშრომლობით პროექტის: ,,რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“ (ARSD) ფარგლებში.