რა სახისაა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება და ვისთვისაა?

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება გლობალურ კონტექსტში

ავტორები: ენდი პაიკი, ანდრეის როდრიგეს-პოუს, ჯონ ტომენი

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიების კრებული: ,,რეგიონული განვითარების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება – თარგმანების სერია“.

წინამდებარე სტატია წარმოადგენს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სახელმძღვანელოს (Pike, Rodríguez-Pose and Tomaney, Handbook of Local and Regional Development, London and New yourk: Routlege, 2011) ამონარიდს და თარგმანების სერიის ერთ-ერთი ნაწილია.

ვრცლად >>