სასწავლო პროგრამის “Community Action Training”-ის კურსდამთავრებულის, თამარ მესხის ნაშრომი “11 ქართული ისტორია ჩერნობილიდან”. კრებულში გაერთიანებულია ჩერნობილის კატასტროფის ადგილზე მცხოვრები და მომუშავე ქართველების ისტორიები.

გაეცანით თუ როგორ ცხოვრობდნენ ქართველი ლიკვიდატორები რადიაციულ ზონაში, რა ცხოვრების წესები ჰქონდათ მათ, როგორია მოგონებები კატასტროფის ადგილზე და როგორ რეალობაში ცხოვრობენ ისინი დღეს.

კრებული მომ­ზა­დე­ბუ­ლი­ და ­გა­მო­ცე­მუ­ლია ­თა­მარ­ მეს­ხის ­მი­ერ,­ “კონსულტაციისა­ და­ ტრე­ნინ­გის­ ცენ­ტ­რის”­ მი­ერ­ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი­ პროგ­რა­მის­ Community­ Acton­ Training (­CAT­) ფარ­გ­ლებ­ში,­ რო­მე­ლიც­ მხარ­დაჭე­რი­ლია­ Bread ­for­ the­ World­-ის­ და­ Erasmus­+ ­-ის ­მი­ერ.­­

დო­კუ­მენ­ტის ­ში­ნა­არ­ს­ზე­ სრუ­ლად­ პა­სუ­ხის­მ­გე­ბე­ლია­ ავ­ტო­რი­ და­ ტექ­ს­ტ­ში­ გად­მო­ცე­მუ­ლი­ მო­საზ­რე­ბე­ბი­ არ­ შე­იძ­ლე­ბა­ ჩა­ით­ვა­ლოს­“კონსულტაციისა ­და­ ტრე­ნინ­გის­ ცენ­ტ­რის”,­ Bread for­ the­ World­-ისა­ და Erasmus+­­ -ის­ პო­ზი­ცი­ის­ გა­მომ­ხატ­ვე­ლად.

იხილეთ ვრცლად >>